Office: 

Email: yuhongliang@cmu.edu

Hongliang Yu

Master of Language Technologies
2017